Charakteristika vzdělávacího programu

Základní koncepcí naší mateřské školy jsou cíle a oblasti RVP , které vycházejí z přirozeného vývoje a života dětí, spojené ročním obdobím.

Filozofií naší MŠ je dovést dítě k tomu, aby získalo přiměřené základy pro učení, přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost. Aby se umělo přizpůsobit životu ve společnosti a bylo schopné jednat v duchu etických hodnot. Rozvíjet tvůrčí aktivitu dětí a jejich představivost, zdravý životní styl, péči o životní prostředí.

Vzdělávání a výchovnou činnost se snažíme zakládat na metodách přímých zážitků, využíváme dětskou zvídavost a potřeby objevovat nové.

Školní vzdělávací program je zpracován v souladu s RVP do vlastního projektu, je členěn do 4 základních částí (ročních období). Podle cílů výchovy a vzdělávání je realizován v obou třídách na základě TVP v týdenních plánech.

TVP odpovídají konkrétním podmínkám jednotlivých tříd, individuálním potřebám dětí, stupni jejich rozvoje a učení. Je otevřeným pracovním materiálem – plánem pedagoga, který jej postupně dotváří, rozvíjí a doplňuje konkrétní vzdělávací nabídku.

TVP vede pedagoga k cílevědomé, koncepční, pružné a volné pedagogické činnosti. Slouží i jako nástroj pro evoluční činnost, prezentaci a obhájení pedagogických postupů a rozhodnutí.

Hlavní cíle

 • Integrace dětí jiných kultur
 • Zajišťování podmínek s ohledem na vývojová a osobnostní specifika dětí.
 • Postupné zapojování těchto dětí do kolektivu.
 • Vedení dětí ke vzájemné toleranci, ohleduplnosti, vzájemné pomoci.
 • Upevňování kladných vzájemných vztahů, vytváření dětských přátelství.
 • Využívání relaxačního koutku

Jazyková výchova

MŠ se zaměřuje především na rodný mateřský jazyk. Cílem je docílit rozvoje samostatného vyjadřování s gramatickou správností mluveného projevu, s bohatou slovní zásobou, porozumět slyšenému, samostatně vyjadřovat své myšlenky, pocity nápady. Rozvíjením řečových schopností a jazykových dovedností připravujeme děti na vstup do ZŠ.

Zaměříme se na:

 • rozvíjení jazykových dovedností, schopností komunikace s dětmi
 • rozšiřování aktivní i pasivní slovní zásoby
 • včasné upozornění na vady výslovnosti (spolupráce s logopedem)
 • hry se slovy
 • rozhovory a vyprávění s dětmi
 • jazykové chvilky, dechová cvičení
 • zařazování cvičení s mluvidly
 • četba, vyprávění pohádek
 • každodenní individuální rozhovory s dětmi
 • cvičení paměti – říkadla, písně, básně

Estetická výchova

Rozvíjení estetického cítění probíhá v průběhu celého dne v MŠ. Každodenním pozorování jevů v okolí i v přírodě vedeme děti k rozlišování co je krásné, co se nám líbí, nelíbí apod., patří sem i úprava vlastního zevnějšku.

Naší cílem je položit základy estetického cítění v oblasti výtvarného umění. Základními složkami výtvarné výchovy je kresba, malba, modelování. V jejich rámci budeme využívat různé výtvarné techniky a materiály, práce s přírodním a odpadovým materiálem. Budeme u dětí vzbuzovat zájem o výtvarné vyjadřování, rozvíjet představivost a fantazii. Zacházením s výtvarným materiálem budeme rozvíjet jemnou motoriku, vytvářet základy psaní (grafomotorická cvičení, cvičení na uvolňování zápěstí i celé ruky). Zapojíme se s dětmi do výtvarných soutěží, které budou vyhlášeny ve městě. Výtvarné práce dětí využijeme k výzdobě MŠ.

Velmi dbáme na přípravu dětí na vstup do ZŠ, daří se nám vytvářet vhodné prostředí a podmínky pro plynulý přechod dětí do základní školy.

Obsah vzdělávání je sestaven tak, aby respektoval tyto hlavní cíle předškolního vzdělávání:

 • rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení a poznání
 • osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Snažíme se, aby předškolní vzdělávání bylo prováděno celostně a pokrývalo všechny oblasti rozvoje dětí, ve kterých si klademe tyto cíle:

 • biologický - dítě zná svoje tělo a využívá je dle svých možností k dalšímu vývoji motoriky a samostatně vykonává běžné denní potřeby
 • psychický - dítě si uvědomuje svoji identitu, umí vyjadřovat své pocity a přání, přiměřeně řeší problémy a důvěřuje si. Je schopno se na určitou dobu soustředit.
 • interpersonální - dítě navazuje kamarádské vztahy, je schopno komunikovat bez zábran, srozumitelně, umí naslouchat. Dokáže přijmout autoritu cizí osoby.
 • socio-kulturní - dítě respektuje pravidla, orientuje se v nejbližším okolí, chápe různé sociální role.
 • environmentální - dítě vnímá různorodost světa a zaujímá k němu kladný postoj.

Chceme, aby dítě na konci svého předškolního období bylo maximálně rozvinuto na základě svých možností a zájmů a schopno zvládat takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny.

Věnujeme pozornost době adaptačního procesu a dále vytvoření bezpečného prostředí, pocitu zázemí a jistoty vhodnými metodami, prostředky a vytvořením dobrých materiálních podmínek.

I přes nedostatek místa ve třídách se snažíme o to, aby uspořádání interiéru a umístění hraček bylo takové, aby maximálně mohly přirozenou cestou oslovit dítě a ono si je samostatně volilo pro svoji hru.

Pracovní koutky jsou vytvářeny tak, aby umožňovaly získávání vědomostí, dovedností.

Možnost volby odpočinku u nejstarší věkové skupiny dětí je nabízena tak, aby bylo vyhověno přirozené potřebě dítěte, zajištěna určitá doba relaxace v rámci psychohygieny dítěte.

V souvislosti s porozuměním nové filozofii přístupu k dítěti se prohlubuje spolupráce s rodinou.

Zajištěním potřebných materiálních podmínek a podmínek prostředí vytváříme prostor pro maximální možnou spoluúčast dětí při stolování, volbě množství podávané stravy za pomoci dospělého.

Aktuality
Zveřejněno: 28.8.2023
Třídní schůzky

Třídní schůzky 5.9. od 15:30

Po třídních schůzkách bude upřesněno plavání, kroužek angličtiny a kroužek logopedie.

Děkujeme


Zveřejněno: 22.5.2023
Úplata v době hlavních prázdnin

Prosím o přečtení

uplata prazdniny.docx
Velikost: 6kb
Zveřejněno: 13.10.2022
Stravné

Pozor, dochází ke zvýšení stravného od 1.11.2022

Zobrazit vše

Vyhledávání